නොමිලේ Online Radio Station එකක් ආරම්භ කරමු.

Online Radio Station එකක් යනු ඔබගේ වෙබ් අඩවියට මෙන්ම බ්ලොග්  අඩවියට එක්කල හැකි ඉතාමත් සුවිශේෂී වු අංගයකි...මෙයින් ඔබගේ අඩවියට පැමිනෙන...
Read More

Adobe Photoshop භාවිතයෙන් Animation Banner එකක් නිර්මාණය කරගනිමු.

Adobe සමාගම විසින් පරිගණකය භාවිතයෙන් Animation නිර්මාණය කිරීම සදහා Adobe Flash මෘදුකාංගය නිර්මාණය කර තිබුණද අප මෙහිදී Animation ...
Read More

වෙබ් අඩවියට හෝ බ්ලොග් අඩවියට Smart Chat Box එක එකතු කර Site එකේ Traffic එක වැඩි කරමු.

වෙබ් අඩවියක් හෝ බ්ලොග් අඩවියක් පවත්වාගෙන යන කෙනෙකුට එම අඩවියේ  visitors ගණන සහ එහි Traffic එක වැඩි කර ගැනීමට විවිධ උපක්‍රම භාවිතා ක...
Read More

වැදගත් වෙබ් අඩවියකට අවශ්‍ය Terms and Conditions පිටුව වෙබ් අඩවියක් මගින්ම නිර්මාණය කර ගනිමු.

ශ්‍රී ලංකාවේ  වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කරුවන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද වෙබ් අඩවි තුළ Terms and Conditions නමැති පිටුව දක්නට ලැබෙන්නේ ඉතාමත් කල...
Read More

HTML වෙබ් පිටුවක් තුළ විවිධ List Items භාවිතා කරන ආකාරය.

අපගේ Cyber Teach Zone බ්ලොග් අඩවිය මගින් ඔබ වෙතට ගෙන එන HTML  පරිගණක භාෂාව පිළිබදව ඉගැන්වෙන 4 වන පාඩම තුළින් සාකච්ඡාවට ලක් කරන්නේ ...
Read More