දිනෙන් දින වෙනස් වන Phone වල මිල ගණන් හරියටම දැනගන්න දැන්ම පිවිසෙන්න.


දිනෙන් දින වෙනස් වන Phones වල මිළ ගණන් දැනගැනීමට ගොඩක් දෙනෙක් වෙහෙසක්
දරනවා...එයින් ලංකාවේ පවතින මිළ ගණන් දැනගැනීම ඒ අතරින් තවත් සුවිශේෂී 
කාරණයක්...

Phones වල මිළ ගණන් දවසින් දවස Update කරන වෙබ් අඩවියක් ලෙස 
dialcom වෙබ් අඩවිය හැදින්වීමට පුලුවන්...මේ අඩවිය හරහා Sony,Nokya,Samsung වැනි විවිධ වර්ග වලට අයත් 
Phones වල මිළ ගණන් දැනගැනීමට පුලුවන්...
Phones වල මිළ ගණන් පමණක් නොව Tablet,Smart Watches,Camera
වැනි දෑ සදහා වන මිළ ගණන් ද මේ මගින් සොයා ගත හැකියි...

Share on Google Plus

About Thanuja Janakantha

මෙම පාඩමේ සියලුම අයිතිය Cyber Teach Zone බ්ලොග් අඩවිය සතුය.සියලුම ආකාරයේ පිටපත් කිරීම්,විකිණීම්,ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල ප්‍රදර්ශණය කිරීම් හෝ වෙනත් කිසියම් හෝ අයුරකින් කතු හිමිකම් වලට හානිවන ලෙස බාවිතා කිරීම අන්තර්ජාතික කතුහිමිකම් නීතිවලට අනූව සපුරා තහනම් වෙයි.