වැදගත් වෙබ් අඩවියකට අවශ්‍ය Terms and Conditions පිටුව වෙබ් අඩවියක් මගින්ම නිර්මාණය කර ගනිමු.

ශ්‍රී ලංකාවේ  වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කරුවන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද වෙබ් අඩවි තුළ Terms and Conditions නමැති පිටුව දක්නට ලැබෙන්නේ ඉතාමත් කල...
Read More

HTML වෙබ් පිටුවක් තුළ විවිධ List Items භාවිතා කරන ආකාරය.

අපගේ Cyber Teach Zone බ්ලොග් අඩවිය මගින් ඔබ වෙතට ගෙන එන HTML  පරිගණක භාෂාව පිළිබදව ඉගැන්වෙන 4 වන පාඩම තුළින් සාකච්ඡාවට ලක් කරන්නේ ...
Read More