ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියට Forum එකක් එකතු කර ගනිමු.

බ්ලොග් අඩවියට පැමිණෙන පුද්ගලයින්ගේ ගැටලු ,සාකච්ඡාවන්ට පිළිතුරු ලබාදීමට මෙම Forum  එක බෙහෙවින් වැදගත් වේ...අනෙක් අයගේ ගැටලු සදහා බ්ලොග...
Read More

HTML වෙබ් පිටුවක් තුළ විවිධ Tags භාවිතා කරන ආකාරය.

HTML පිළිබද ලියවෙන දෙවන පාඩම තුළින් අප සාකච්ඡාවට ලක් කරන්නේ වෙබ් පිටුවක් තුළ  අපට නිරන්තරයෙන් භාවිතා කිරීමට සිදුවන Tags පිළිබදවයි......
Read More